Obchodní podmínky

společnosti  ZAHRADA Olomouc s.r.o.

 

1.              Preambule

Obchodní podmínky jsou určeny pro realizaci velkoobchodní činnosti Okrasné školky Záříčí jako dodavatele, která je střediskem firmy ZAHRADA Olomouc s.r.o., IČ 48395013, se sídlem Železniční 469/4, 772 11 Olomouc, zapsané v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6396, (dále jen dodavatel).  

2.              Poptávka – nabídka - objednávka

Dodavatel poskytne odběrateli nabídku na základě obdržené poptávky. Tato nabídka není závazná, ale je podkladem pro vystavení objednávky odběratelem v písemné nebo elektronické podobě a stává se závaznou ve chvíli, kdy ji dodavatel potvrdí písemně nebo elektronicky. Takto potvrzená objednávka se stává kupní smlouvou, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky, podepsané oběma smluvními stranami.

Objednávka musí obsahovat:

 

Identifikační údaje odběratele – obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, emailová adresa,

Přesná specifikace zboží – název včetně typu výpěstku, velikost a množství

Termín dodání

Datum a podpis zodpovědné osoby

 

3.              Dodání zboží

Zboží (rostlinný materiál) je vydáno odběrateli na základě dodacího listu, který je vystaven bezprostředně při nakládce ve školce.

V případě, že dopravu zboží zajišťuje odběratel, přechází na něj nebezpečí škody v okamžiku, kdy dodavatel předá zboží dopravci, určenému odběratelem. Odběratel poté přebírá odpovědnost za veškerou péči o přepravované zboží.

V případě, že dopravu zboží zajišťuje dodavatel, odběratel poté přebírá odpovědnost za veškerou péči o zboží v okamžiku podpisu dodacího listu na místě vykládky. Poškození zboží při vykládce odběratelem jde na jeho vrub.

Odběratel je povinen odebrat zboží do 5 dnů od vyzvání dodavatelem. Neučiní li tak, dodavatel může zboží na náklady odběratele dodat nebo účtovat náklady skladování. Může také zboží prodat jinému zákazníkovi.

Odmítnutí odběru z důvodu jiného než parametry a kvalita rostlin je považováno za závažné porušení smlouvy

Zboží se stává majetkem odběratele až ve chvíli zaplacení jeho hodnoty dodavateli.

 

4.                   Cena a platební podmínky

Cena uvedená v nabídce i v objednávce neobsahuje sazbu DPH, ta je připočítána až při vystavení daňového dokladu..

Splatnost vystaveného daňového dokladu (faktury) je 14dní, pokud nebude tato lhůta dohodnuta individuálně.

5.                   Kvalita

Dodavatel ručí za kvalitu zboží, tedy že rostliny budou v živém stavu, dobré kondici, bez nemocí a škůdců a mechanického poškození. Dále dodavatel ručí za to, že dodávka odpovídá objednávce.

Kvalita rostlinného materiálu se řídí ČSN 464902 – Výpěstky okrasných dřevin, která je doplněna normou Svazu školkařů ČR z roku 2001.

6.                  Záruka a reklamace

Odběratel je povinen zboží při převzetí zkontrolovat a má právo požadovat výměnu zboží, pokud dodávka neodpovídá obsahu objednávky - pravost rodu, druhu, odrůdy, velikost a zdravotní stav, popřípadě mechanické poškození v době přejímky. V případě, že odběratel své připomínky nemůže uplatnit přímo ve školce při přebírání zboží, reklamace se musí uplatnit do dvou dnů. Na pozdější reklamace se nebere zřetel.

Dodavatel nese odpovědnost za rostliny, které nejsou odolné proti mrazu, do okamžiku předání zákazníkovi, tj. převzetí zákazníkem ve školce nebo na místě určení, pokud zajišťuje dopravu.

Skrytá poškození ze zimy, která předcházela okamžiku dodání zboží odběrateli, jsou považována za vady jen tehdy, pokud se na zboží projeví do 15.5. roku, v němž bylo zboží dodáno a odběratel reklamaci oznámí písemně nejpozději do 31.5.

Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny nevhodným zacházením ze strany kupujícího (nesprávné použití, mechanické poškození, chybějící nebo nedostatečná péče o rostliny.

Při reklamaci musí odběratel poskytnout nezbytnou součinnost k přezkoumání skutečností, které prokážou správný technologický postup při výsadbě a správnou následnou údržbu. Zboží musí být dopravováno v uzavřeném dopravním prostředku. Výsadba se musí provést neprodleně po dodání zboží. Při výsadbě stromů se zemním balem musí mít výsadbová jáma minimálně dvojnásobný objem, než je velikost balu a vytvořena závlahová mísa mulčována borkou ve vrstvě alespoň 10 cm. Výsadbová jáma musí být zasypána vhodným substrátem nebo kvalitní zeminou. Stromy od velikosti 12-14 cm musí být kotveny na tři kůly, musí u nich být proveden redukční řez koruny a kmen obalen jutou. U všech výsadeb musí být provedena dostatečná zálivka bezprostředně po výsadbě i následně. Veškeré prostokořenné rostliny musí být ihned po převzetí založeny a dostatečně zality nebo vysázeny, proveden redukční řez nadzemní části, adekvátní řez kořenového systému, výsadba mulčována a provedena dostatečná zálivka.

V případě reklamace má právo dodavatel vyžádat zápisy ve stavebním deníku a fotodokumentaci.

 

V případě uznání reklamace bude náhrada za reklamované zboží provedena výměnou za zboží nové.

7.                  Ostatní ujednání

Agenda a spory, které vyvstanou v rámci těchto Obchodních podmínek, se budou řídit platným právním řádem ČR.

 

V ………………………………………………., dne………………    V………………………………………………, dne…………………

 

…………………………………………………….....          ………………………………………………………………

                                  dodavatel                                                                            odběratel

E-mail

Poslední aktualizace 07.05.2019