Krajina a rekreace

Do této oblasti patří široká škála úprav a zásahů v krajině. Často se jedná o návrhy územních systémů ekologické stability (ÚSES) nebo významných krajinných prvků a interakčních prvků, představující oblast ekologických opatření v krajině.

Dalším okruhem je zeleň s technickou funkcí. Zde patří doprovodná zeleň komunikací, různé druhy biologické rekultivace, zpevňování svahů, protierozní opatření apod.

Specifickým okruhem jsou širší krajinné úpravy, blížící se spíše urbanistickému nebo urbanisticko architektonickému konceptu, který řeší problém většího území. Koncept nastavuje způsob využití území, určuje mozaiku ploch s rozdílným managmentem - orné, lesní, zastavěné plochy apod. Výstupem mohou být návrhy směřující k rekreačnímu využití území, k zachování a ochraně přírodních hodnot, ujasněná správa a režim využívání a údržby.

Ing. Radek Pavlačka, autorizovaný zahradní architekt
tel.: 606 717 331
e-mail: r.pavlacka@zahrada-olomouc.cz

587.jpg
Konverze vojenského areálu Chomýž

E-mail

Poslední aktualizace 07.05.2019