KRAJINNÉ A EKOLOGICKÉ OBJEKTY

 

VÝBĚR NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH OBJEKTŮ

 

NĚKTERÉ FOTOGRAFIE JSOU STARŠÍHO DATA, TAKŽE MÁLO KVALITNÍ, ALE JSOU DOBROU INFORMACÍ...

Velká realizace územního systému ekologické stability, biocentrum Čehovice je součástí komplexních pozemkových úprav. Proběhla revitalizace toku a rybníka a výstavba nové tůně včetně plošných výsadeb dřevin. Pro okolní zemědělskou krajinu i pro obec je to požehnání.

Založený mokřad v Litovelském Pomoraví velmi rychle získá vzhled stabilního ekosystému. Vodní společenstva mají rychlý vývoj, ale také se dokáží rychle narušit.

Revitalizace toku Malý Potůček spočíval v imitaci původního meandrujícího koryta před tím, než byl melioracemi napřímen. Meandry jsou doplněny pobřežními porosty.

Na této fotografii jsou patrné výsadby dřevin.

Detai revitalizovaného toku Malý Potůček.

Malý Potůček - založená drobná tůň je stanovištěm vodních a mokřadních živočichů i rostlin.

Žáby jsou nejrychlejší kolonizátoři nových vodních děl.

Součástí krajinných úprav je také obnova a údržba infrastruktury, jako jsou polní cesty, mostky přes toky a pod. Oplocenka chrání výsadby před zvěří do té doby, než rostliny jako velké snesou poškozování.

Stav výsadeb v oplocence ve třetím roce po výsadbě.

Výsadby biokoridoru v Nedvězí u Olomouce. Stromy jsou chráněny individuálně plastovými obaly, keře jsou natřeny repelentem a mulčovány slámou.

Výsadby v Nedvězí po pěti letech. Keře jsou již stabilizovány a jsou schopné se šířit semenem dále do okolí, stromy jsou stále ještě citlivé na poškození.

Jedna z prvních realizací územního systému ekologické stabitity v tehdejším Československu na jaře 1991 Křižanovice u Vyškova. Výsadby stromového jádra a obvodu z keřů jsou mulčovány textilní plachetkou. Holá krajina si zasloží takové opatření. Obrázek níže po 15 letech.

ÚSES Křižanovice po 15 letech od výsadby, porovnejte předchozí obrázek. Krajina získává obranu proti větrné erozi, zvěř útočiště a zdroj potravy. Přes rezervované postoje místních obyvatel se po třech letech od výsadby změnila nálada, zejména myslivců, když se zde vrátili opeřenci a zajíci.

ÚSES Křižanovice sestával z více objektů. Byl vysazen biokoridor, dále větrolam a lipová alej. Z holé, otevřené krajiny se stává příjemné místo, kde místní lidé chodí na procházky. Ani jim nevadí sklad hnoje, vždyť je to venkov...

Stav interiéru porostů po 15 letech. Dole je vidět, jak se dokáží dřeviny vysévat. Založené porosty tak nejen člení krajiny a plní ekologické a technické funkce, ale jsou také zdrojem dalšího šíření dřevin v krajině přirozenou cestou.

Tam, kde je dostatek světla, mladé semenáčky dobře prosperují. Všimněte si, kolik druhů zde můžete napočítat.

Revitalizace slepého ramene v Litovelském pomoraví.

Litovelské pomoraví - pobřežní litorální pásmo je charakteristické velmi mělkou vodou, kterou vyhledává speciální skupina rostlin i živočichů. Vodní dílo musí obsahovat rozmanité biotopy, tedy rozmanité hloubky v profilaci terénní sníženiny.

Další reference